Tweede Vespers

Openingstekst

God, kom mij te hulp.
 Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hymne

Sint Jozef zij vandaag de eer;
hij die ons allen zeer verblijdt,
werd door zijn Schepper rijk beloond
met vreugdevolle zaligheid.

De pijn van scheiden werd een vreugd
voor hem, een troost, een minzaam vuur,
want Christus en Maria saam
waren zijn steun in ‘t stervensuur.

Eenmaal bevrijd van aardse band,
in gouden licht, in sluimer zacht,
werd hij, de trouwe knecht verhoogd
met heerlijkheid die ons ook wacht.

Van bij de vader moge hij
ons allen nu tot voorspraak zijn,
dat God de Heer de schuld vergeeft
en vrede ook ons deel mag zijn.

Aan de drieëne God zij eer,
aan Hem die in de hemel troont,
die deze trouwe dienaar prijst
en hem met zegekransen kroont.


PSALMODIE

antifoon 1: 
De ouders van Jezus vonden Hem in de tempel
waar hij te midden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

    PSALM 15
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven?
    Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
    in zijn hart geen boze plannen koestert,
    geen bedrog pleegt met zijn tong.
Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
    wie de boosdoener veracht,
    maar de dienaars van de Heer in ere houdt;
wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
    Wie zich zo gedraagt,
    zal niet wankelen in eeuwigheid.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
    Zoals het was in het begin en nu en altijd
    en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon 1:    
De ouders van Jezus vonden Hem in de tempel
waar hij temidden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

Antifoon 2:    
De moeder van Jezus zei tot Hem:
Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

    PSALM 112
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
    Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
    gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
    Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
    weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
    In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
    men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
    Standvastig en zonder vrees zet hij door
    tot hij op zijn vijanden neerziet.
Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
    Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds;
    de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd,
het streven van zondaars zal falen.
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 2:    
De moeder van Jezus zei tot Hem:
Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Antifoon 3:    
Jezus ging met hen mee naar Nazareth
en was hun onderdanig.

    LOFZANG APOK. 15, 3-4

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer God, Albeheerser.
    Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
    Gij, Koning der eeuwen.
Wie zou U. Heer, niet vrezen,
wie uw Naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig.
    En alle volken zullen komen en U aanbidden,
    omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
    Zoals het was in het begin en nu en altijd
    en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 3:    
Jezus ging met hen mee naar Nazareth
en was hun onderdanig.

Korte Schriftlezing                Kol.
3, 23-24

Verricht uw werk welgemoed voor de Heer, niet voor de mensen, in de overtuiging
dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij
dient is Christus.

Korte beurtzang

De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
En hij zal eeuwig bloeien voor de Heer.
Als een lelie.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.

Lofzang van Maria

antifoon:
Jezus was nu bijna dertig jaar.
Hij was naar de mening van de mensen, de zoon van Jozef.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
    Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
    van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
    Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
    voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
    Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
    eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
    Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
    zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon:
Jezus was nu bijna dertig jaar.
Hij was naar de mening van de mensen, de zoon van Jozef.

Slotgebeden

Bidden wij tot God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde afkomstig
is:
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Heilige Vader, Gij hebt het mysterie van Christus, dat van eeuwigheid verborgen
was, aan de heilige Jozef geopenbaard; geef dat wij uw Zoon, die God en mens is,
beter leren kennen.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Hemelse Vader, Gij voedt de vogels in de lucht en bekleedt de velden met gewas;
geef aan alle mensen hun dagelijks brood en het brood van het eeuwig leven.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Schepper van al wat bestaat, Gij hebt uw werk aan onze handen toevertrouwd; laat
allen werken voor hun levensonderhoud en genieten van de vruchten van hun
arbeid.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

God van alle gerechtigheid, Gij wilt dat alle mensen rechtvaardig zijn; help ons
op voorspraak van de heilige Jozef, zodat ons leven U in alles aangenaam is.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Wees de stervenden en de overledenen genadig en laat hen door uw Zoon, op
voorspraak van zijn moeder Maria en de heilige Jozef, uw barmhartigheid
ondervinden.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Onze Vader…

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige
Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de
Kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar
gegeven is door Christus onze Heer. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon die
met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen
der eeuwen.
Amen.

De Heer zegene en behoede ons,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwig leven.
Amen.