Eerste Vespers

Openingstekst

God, kom mij te hulp.
    Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
    Zoals het was in het begin en nu en
altijd
    en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hymne

Sint Jozef zij vandaag de eer;
hij die ons allen zeer verblijdt,
werd door zijn Schepper rijk beloond
met vreugdevolle zaligheid.

De pijn van scheiden werd een vreugd
voor hem, een troost, een minzaam vuur,
want Christus en Maria saam
waren zijn steun in ‘t stervensuur.

Eenmaal bevrijd van aardse band,
in gouden licht, in sluimer zacht,
werd hij, de trouwe knecht verhoogd
met heerlijkheid die ons ook wacht.

Van bij de vader moge hij
ons allen nu tot voorspraak zijn,
dat God de Heer de schuld vergeeft
en vrede ook ons deel mag zijn.

Aan de drieëne God zij eer,
aan Hem die in de hemel troont,
die deze trouwe dienaar prijst
en hem met zegekransen kroont.

                                
  PSALMODIE

Antifoon 1:    
Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren.

    PSALM 113
Looft nu, dienaars des Heren,
looft de naam van de Heer.
    De naam van de Heer zij geprezen
    vandaag en in eeuwigheid.
Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
    Want boven de volkeren troont de Heer,
    zijn glorie beheerst de hemel.
Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
    Die van omhoog overziet
    het hemelgewelf en de aarde;
Die machteloze tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt;
    om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
    temidden der machtigen van zijn volk;
die de onvruchtbare plaats geeft in huis
als blijde moeder van kinderen.
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 1:    
Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren.

Antifoon 2:    
De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth,
tot een maagd, die verloofd was met een man die Jozef heette.

    PSALM 146
Loof nu, mijn ziel, de Heer;
ik zal Hem loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
    Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
    hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.
    Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
    zijn hoop stelt op God de Heer;
Op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.
    De Heer doet altijd zijn woord gestand,
    verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.
    De ogen van blinden opent de Heer,
    gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.
    De Heer geeft wees en weduwe steun,
    maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 2:    
De engel Gabriël werd van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd, die verloofd was met een man
die Jozef heette.

Antifoon 3:    
Toen Maria, de moeder van Jezus, verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij
gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.

    LOFZANG EF. 1, 3-10
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
    In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de
       grondlegging der wereld,
    om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil:
    tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
    waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde
    Zoon.
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving der zonden.
    Dankzij de rijkdom van zijn genade,
    die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van
wijsheid   en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
    het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
    alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
    Zoals het was in het begin en nu en altijd
    en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 3:    
Toen Maria, de moeder van Jezus, verloofd was met Jozef,  bleek
zij, voordat zij gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.

Korte Schriftlezing                Kol.
3, 23-24

Verricht uw werk welgemoed voor de Heer, niet voor de mensen, in de overtuiging
dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij
dient is Christus.

Korte beurtzang

De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
En hij zal eeuwig bloeien voor de Heer.
Als een lelie.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.

Lofzang van Maria

antifoon:
Ziehier de trouwe en wijze knecht,
die de Heer over zijn volk heeft aangesteld.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
    Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
    van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
    Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
    voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
    Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
    eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
    Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
    zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon:
Ziehier de trouwe en wijze knecht,
die de Heer over zijn volk heeft aangesteld.

Slotgebeden

Bidden wij tot God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde afkomstig
is:
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Heilige Vader, Gij hebt het mysterie van Christus, dat van eeuwigheid verborgen
was, aan de heilige Jozef geopenbaard; geef dat wij uw Zoon, die God en mens is,
beter leren kennen.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Hemelse Vader, Gij voedt de vogels in de lucht en bekleedt de velden met gewas;
geef aan alle mensen hun dagelijks brood en het brood van het eeuwig leven.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Schepper van al wat bestaat, Gij hebt uw werk aan onze handen toevertrouwd; laat
allen werken voor hun levensonderhoud en genieten van de vruchten van hun
arbeid.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

God van alle gerechtigheid, Gij wilt dat alle mensen rechtvaardig zijn; help ons
op voorspraak van de heilige Jozef, zodat ons leven U in alles aangenaam is.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Wees de stervenden en de overledenen genadig en laat hen door uw Zoon, op
voorspraak van zijn moeder Maria en de heilige Jozef, uw barmhartigheid
ondervinden.
    Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Onze Vader…

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige
Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de
Kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar
gegeven is door Christus onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van
de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De Heer zegene en behoede ons,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwig leven.
Amen.