Tot u, Heilige Jozef

Tot U, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht in onze nood en
– na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen –
smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.

Wij bidden U ootmoedig:
zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven,
en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.

Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God,
en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van het heilig Huisgezin,
bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.

Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
Machtige Beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.
En, zoals Gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered,
zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij,
naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp,
heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.