Litanie


De vetgedrukte gedeelte bidden allen, het overige door de voorbidder

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons. .
God, heilige Geest,,
ontferm U over ons. .
Heilige Drievuldigheid, één God,,
ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David,bid voor ons.
Licht van de aartsvaders, bid voor ons.
Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons.
Kuise bewaarder van de Maagd, bid voor ons.
Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons.
Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons.
Hoofd van het heilig Huisgezin, bid voor ons.
Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons.
Zeer kuise Jozef, bid voor ons.
Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons.
Zeer sterke Jozef, bid voor ons.
Zeer gehoorzame Jozef,bid voor ons.
Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons.
Spiegel van geduld, bid voor ons.
Beminnaar van de armoede, bid voor ons.
Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons.
Luister van het huiselijk leven, bid voor ons.
Beschermer van de maagden, bid voor ons.
Steun van de huisgezinnen, bid voor ons.
Troost van de ongelukkigen, bid voor ons.
Hoop van de zieken, bid voor ons.
Patroon van de stervenden, bid voor ons.
Schrik van de duivelen, bid voor ons.
Beschermer van de heilige kerk, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis,
en tot beheerder van als zijn bezittingen

Laat ons bidden

Almachtige God,
Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven
om als trouwe dienaar
te waken over het begin van uw heilswerk.
Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak,
altijd zorg draagt
voor de voltooiing van dit mysterie.
Door Christus onze Heer.

Amen